Skip to main content

Team Manager – Adult Services Inspection / Rheolwr Tîm – Arolygu Gwasanaethau Oedolion

Team Manager – Adult Services Inspection

Pay Band: MB1/SEO

Group: EPS

Salary:  £39,310 - £47,000

Division: Care Inspectorate Wales

Branch: Adult and Children’s Services Inspection Team

Location: Llandudno Junction

Duration of post if temporary: Permanent

Pattern of Working: Full time

Applications will be consider from staff who wish to work part-time or on a job share basis.

Additional Information:

An allowance of £1,000 per year is available if you use your own car and cover in excess of 2,000 statutory miles per year.

Purpose of Post:

CIW is the independent regulator of social care and childcare.  CIW registers, inspects and takes action to improve the quality and safety of services for the well-being of the people of Wales.  Inspection and enforcement are key functions in the delivery of safe, high quality regulated services to the citizens of Wales. 

The primary tasks of the Team Manager is to manage a team of between 6 – 8 Inspectors to ensure that regulated care services for adults and children provide good quality, safe care and to encourage and drive improvement.  The Team Manager will assist and support the Senior Manager in the effective, timely and efficient management of service delivery. 

Team Managers will be responsible to a Senior Manager. They will have a critical function to perform to ensure the effective and timely delivery of CIW’s core responsibilities across the full spectrum of social care services for looked after children and adults.

Key Tasks:

• To provide effective day to day management of a team of Inspectors.

• To ensure the provision of regular reflective supervision and effective performance management of identified inspectors.

• To champion and contribute to embedding the use of digital and ICT systems in CIW.

• Supporting the development of staff in the team by providing induction training, briefings and acting as mentor or coach with identified regulatory inspectors and staff members. Observation and monitoring of inspection practice to identify and share good practice and areas for professional development

•  To be responsible for allocating work to designated inspectors in a timely and efficient way and in accordance with organisational processes and requirements.

• To support the relevant Senior Manager and Head of Adult and Children’s Services Inspection in contributing to ensuring a timely and complete response to all comments, compliments and complaints, and Data Protection Act requests in accordance with organisational processes and requirements.

• Make case management and enforcement decisions in line with the delegated responsibilities set out in CIW’s securing improvement and enforcement guidance.

• Work closely with senior managers in Local Authority Inspection team to share intelligence.

• To be responsible for managing regulatory activities and performance through effective contribution to staff selection, recruitment and induction.

• Provide day to day line management oversight of arrangements for accountability and compliance of the standard and quality of all Adult and Children’s Services inspection and regulatory activity.

• Provide strong, visible line management to regulatory inspectors demonstrating a personal commitment to the organisation’s values and goals at all levels of activity.

• To be responsible for promoting a culture of continuous improvement, where issues of diversity and equality are fully addressed and integrated into regulatory practice and act as champion for change as required by the organisation.

• To take responsibility for ensuring compliance with Welsh Government Health and Safety policies and procedures within the area of responsibility.

• Assisting with the delivery of effective quality assurance audits and reviews as required.

• Supporting inspectors with complex and challenging inspection activity when required.

• Be responsible for liaising with other regulators including Social Care Wales, the police and other inspectorates to support effective delivery of regulation. 

• Be responsible for liaising with local authorities and health boards in relation to safeguarding and the quality of commissioned services.

• Provide support to Senior Managers in the Adults and Children’s Services Inspection team with the oversight and monitoring of providers with multiple services in accordance with CIW guidance.

• Consider representations in accordance with the agreed rota.

• Collating, providing evidence to and attending Care Standard Tribunal hearings.

• Liaising closely with team managers in the Registration and Enforcement Team and the Local Authority Inspection Team to share intelligence to inform decision making.

• Take responsibility for own performance management and own professional development, including keeping abreast of relevant policy and legislative developments and seek appropriate development opportunities in accordance with the Welsh Government’s performance and development process and in discussion with the Senior Manager - Adult Services Inspection

Welsh Language Requirements:

Welsh Essential.

Development Opportunities:

This posts offers the opportunity to work in a dynamic organisation which champions improvements in social care through a citizen focussed approach.

Competencies :

Setting Direction – Seeing the Big Picture

Seek to understand how services, activities & strategies in the area work together to create value for the customer/end user.

Setting Direction – Making Effective Decisions

Recognise patterns and trends in a wide range of evidence/data and draw key conclusions, outlining costs, benefits, risks and potential responses.

Engaging People – Leading and Communicating

Communicate in a straightforward, honest and engaging manner with all stakeholders and stand ground when needed.

Delivering Results – Delivering at Pace

Plan ahead but reassess workloads and priorities if situations change or people are facing conflicting demands.

Job Specific Criteria

• A recognised Social Care qualification such as a Diploma in Social Work (or Social Care Wales equivalent), nursing or allied health care qualification, a teaching qualification or educated to degree level and have Level 5 Diploma in Leadership for Health and Social Services, along relevant post qualifying experience of working within Social Care Services for Adults Services and/or Children and Younger Adults Services. 

• Experience of leading, managing and developing a team effectively.

•Evidence of leading and driving improvement in the quality and safety of services to meet the diverse needs and requirements of service user/customer/end user.

Closing date: 08/03/21, 16:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rheolwr Tîm – Arolygu Gwasanaethau Oedolion

Band Cyflog: MB1/SEO

Grŵp:  EPS

Ystod y cyflog  : £39,310 - £47,000

Is-adran:  Arolygiaeth Gofal Cymru

Cangen: Tîm Arolygu Gwasanaethau Oedolion a Phlant

 Lleoliad : Cyffordd Llandudno

Hyd y swydd os yw dros dro: Parhaol

Patrwm gwaith:  Llawn amser

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae lwfans o £1,000 y flwyddyn ar gael os ydych yn defnyddio eich car eich hun ac yn teithio dros 2,000 o filltiroedd statudol y flwyddyn.

Pwrpas y swydd:

AGC yw rheoleiddiwr annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant.  Mae AGC yn cofrestru, yn arolygu ac yn gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er lles pobl Cymru.  Mae arolygu a gorfodi yn swyddogaethau allweddol er mwyn darparu gwasanaethau rheoleiddiedig diogel ac o ansawdd uchel i ddinasyddion Cymru. 

Prif dasgau'r Rheolwr Tîm yw rheoli tîm o rhwng 6 ac 8 Arolygydd er mwyn sicrhau bod gwasanaethau gofal rheoleiddiedig i oedolion a phlant yn darparu gofal diogel o ansawdd da, ac yn annog ac yn ysgogi gwelliant.  Bydd y Rheolwr Tîm yn cynorthwyo ac yn cefnogi'r Uwch-reolwr gyda'r gwaith o reoli'r gwasanaeth yn effeithiol, yn amserol ac yn effeithlon. 

Bydd Rheolwyr Tîm yn atebol i Uwch-reolwr. Bydd ganddynt rôl bwysig i'w chwarae er mwyn sicrhau y caiff cyfrifoldebau craidd AGC eu cyflawni'n effeithiol ac yn amserol ym mhob agwedd ar wasanaethau gofal cymdeithasol plant sy'n derbyn gofal ac oedolion.

Prif dasgau:

• Rheoli tîm o Arolygwyr yn effeithiol o ddydd i ddydd.

• Sicrhau y darperir sesiynau goruchwylio myfyriol rheolaidd i arolygwyr dynodedig ac y caiff eu perfformiad ei reoli'n effeithiol.

• Hyrwyddo a chyfrannu at ymwreiddio'r defnydd o systemau digidol a TGCh yn AGC. 

• Cefnogi datblygiad staff y tîm drwy roi hyfforddiant sefydlu, sesiynau briffio a gweithredu fel mentor neu hyfforddwr gydag arolygwyr rheoleiddio a nodir ac aelodau o'r staff. Monitro ac arsylwi ar arferion arolygu er mwyn nodi a rhannu arferion da a meysydd i'w datblygu'n broffesiynol.

• Bod yn gyfrifol am ddyrannu gwaith i arolygwyr dynodedig yn amserol ac yn effeithlon, yn unol â phrosesau a gofynion sefydliadol.

• Helpu'r Uwch-reolwr perthnasol a'r Pennaeth Arolygu Gwasanaethau Oedolion a Phlant i gyfrannu at y gwaith o sicrhau ymatebion amserol a chyflawn i bob sylw, canmoliaeth a chŵyn, a cheisiadau o dan y Ddeddf Diogelu Data yn unol â phrosesau a gofynion sefydliadol.

• Gwneud penderfyniadau rheoli achosion a gorfodi yn unol â'r dyletswyddau dirprwyedig a nodir yng nghanllawiau sicrhau gwelliant a gorfodi AGC.

• Gweithio'n agos gydag uwch-reolwyr timau Arolygu Awdurdodau Lleol i rannu gwybodaeth.

• Bod yn gyfrifol am reoli gweithgareddau rheoleiddio a pherfformiad drwy gyfrannu'n effeithiol at ddewis, recriwtio a sefydlu staff.

• Gweithredu fel rheolwr llinell a goruchwylio'r trefniadau ar gyfer sicrhau atebolrwydd a chydymffurfiaeth o ran safonau ac ansawdd pob gweithgaredd arolygu a rheoleiddio ar gyfer Gwasanaethau Oedolion a Phlant.

• Bod yn rheolwr llinell cryf a gweladwy i arolygwyr rheoleiddio gan ddangos ymrwymiad personol i werthoedd a nodau'r sefydliad ar bob lefel o weithgarwch.

• Bod yn gyfrifol am hyrwyddo diwylliant o welliant parhaus, lle caiff materion amrywiaeth a chydraddoldeb eu hystyried yn llawn a'u hintegreiddio mewn ymarfer rheoleiddio, a gweithredu fel hyrwyddwr newid fel sy'n ofynnol gan y sefydliad. 

• Bod yn gyfrifol am sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch Llywodraeth Cymru yn y maes cyfrifoldeb.

• Helpu i gynnal archwiliadau ac adolygiadau sicrhau ansawdd yn ôl y gofyn.

• Helpu arolygwyr gyda gweithgarwch arolygu cymhleth a heriol yn ôl y gofyn.

• Bod yn gyfrifol am gysylltu â rheoleiddwyr eraill, gan gynnwys Gofal Cymdeithasol Cymru, yr heddlu ac arolygiaethau eraill, er mwyn cefnogi proses reoleiddio effeithiol. 

• Bod yn gyfrifol am gysylltu ag awdurdodau lleol a byrddau iechyd mewn perthynas â diogelu ac ansawdd gwasanaethau a gomisiynir.

• Cynnig cymorth i Uwch-reolwyr yn y tîm Arolygu Gwasanaethau Oedolion a Phlant wrth oruchwylio a monitro darparwyr sydd â sawl gwasanaeth, yn unol â chanllawiau AGC.

• Ystyried sylwadau yn unol â'r rota y cytunwyd arno.

• Casglu a darparu tystiolaeth i wrandawiadau'r Tribiwnlys Safonau Gofal, a bod yn bresennol ynddynt.

• Gweithio'n agos gyda rheolwyr tîm yn y Tîm Cofrestru a Gorfodi a'r Tîm Arolygu Awdurdodau Lleol i rannu gwybodaeth a fydd yn llywio penderfyniadau.

• Cymryd cyfrifoldeb am reoli eich perfformiad a'ch datblygiad proffesiynol eich hun, gan gynnwys sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau polisi a deddfwriaethol perthnasol a manteisio ar gyfleoedd datblygu priodol yn unol â phroses perfformiad a datblygiad Llywodraeth Cymru ac ar ôl trafod â'r Uwch-reolwr – Arolygu Gwasanaethau Oedolion.

Gofynion Iaith Gymraeg:

Cymraeg yn Hanfodol

Cymwyseddau

Pennu Cyfeiriad – Gweld y Darlun Cyflawn

Ceisio deall y modd y mae gwasanaethau, gweithgareddau a strategaethau yn yr ardal yn gweithio gyda'i gilydd i roi gwerth i'r cwsmer/defnyddiwr.

Pennu Cyfeiriad – Gwneud Penderfyniadau Effeithiol

Sylwi ar batrymau neu dueddiadau mewn amrywiaeth eang o dystiolaeth/data a dod i gasgliadau allweddol, gan amlinellu’r costau, y manteision, y risgiau a’r ymatebion posibl.

Ymgysylltu â Phobl – Arwain a Chyfathrebu

Cyfathrebu mewn modd clir a gonest sy’n ennyn diddordeb gyda phob rhanddeiliad a dal eu tir pan fo angen.

Cyflawni Canlyniadau – Cyflawni'n Gyflym

Blaengynllunio ond ailasesu llwythau gwaith a blaenoriaethau os bydd sefyllfaoedd yn newid neu os bydd pobl yn wynebu gofynion sy'n gwrthdaro.

Meini Prawf Penodol i’r Swydd

Cymhwyster Gofal Cymdeithasol cydnabyddedig megis Diploma mewn Gwaith Cymdeithasol (neu gymhwyster Gofal Cymdeithasol Cymru cyfatebol), cymhwyster nyrsio neu gymhwyster sy'n gysylltiedig â gofal iechyd, cymhwyster addysgu neu fod wedi'ch addysgu i lefel gradd a meddu ar Ddiploma Lefel 5 mewn Arwain Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ynghyd â phrofiad ôl-gymhwyso perthnasol o weithio mewn Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Oedolion a/neu Wasanaethau Plant ac Oedolion Iau. 

• Profiad o arwain, rheoli a datblygu tîm yn effeithiol.

• Tystiolaeth o arwain a llywio'r gwaith o wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er mwyn diwallu anghenion a bodloni gofynion amrywiol defnyddwyr gwasanaethau/cwsmeriaid/defnyddwyr.

Dyddiad cau: 08/03/21,  16:00

Team Manager – Adult Services Inspection / Rheolwr Tîm – Arolygu Gwasanaethau Oedolion

Welsh Government
Wales, UK
Llandudno, UK
Permanent
£39,310 - £47,000

Published on 4 Mar 2021

Share this job now